Privacyverklaring

 

Beste bezoeker,

Splendid Island Ltd (hierna ook: SI of wij/we) heeft deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat we bij SI de privacy van alle persoonsgegevens, waarmee we binnen SI in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om die reden verwerken en beveiligen we de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met Splendid Island Ltd.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 Ik verwerk je persoonsgegevens alleen als ik dat volgens de AVG en UAVG mag en wel voor deze doelen:

 

Reacties

Als je een reactie op mijn website achterlaat, onder een (blog)artikel of een recensie bij een product, dan verwerk ik je naam. Je reactie laat ik in principe oneindig staan, tenzij het artikel of product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij mij indient.

 

Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, vooral ook wanneer er weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

 

Contact

Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, email, het contactformulier of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Die verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.

 

Factureren

Als je bij mij een cursus of product hebt gekocht, dan verwerk ik de gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling krijg ik bovendien te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Gerechtvaardigd belang

Ik verzamel jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

SI deelt uw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als die wij zelf gebruiken. 

Om die dienstverlening te verlenen kan SI uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). SI doet dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachten - Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vindt u altijd op de website van SI.

Uw rechten (uitoefenen)

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage:​ u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie:​ u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken:​ u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar:​ u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering:​ u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheidvan gegevens:​ indien het technisch​ mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking:​ in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

U kunt een verzoek op basis van de hierboven genoemde rechten sturen naar [email protected] 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

 

Splendid Island LLC
2880 W Oakland Park Blvd, Suite 225C
Oakland Park, 33311 Florida
USA

E-Mail: [email protected]

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.

Bewaartermijn: 38 maanden

Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

 

Facebook Pixel

 

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

 

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 

de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt en/of een bestelling plaatst);

vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor een geleverde dienst zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

 

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

 

Aansprakelijkheid

 

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, koersverliezen, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden cursus.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens een cursus wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.

Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

 

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

 

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Ik raad je aan om deze pagina regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.